وینیل لوکس / Luxury Vinyl

وینیل لوکس در مدل های Scala 44  ، Scala 55 ، Scala 100 می باشد، که با توجه به ضخامتهای مختلف کاربردهای متفاوت دارد و همچنین Scala Easy و   Scala Cruise خود چسب بوده که مدل Scala Cruise مناسب جهت کشتی و سکوهای نفتی بوده و همچنین Scala Wall دیوارپوشی مناسب جهت Scala 55 ، Scala 100 می باشد.